KVKK BİLGİLENDİRME METNİ


• Kişisel Veriler Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilerek 7 Nisan
2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

• Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme: Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş 6698 Sayılı KVKK
uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kullanıcıların kişisel verileri işbu sözleşmede açıklandığı
çerçevede kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.
Kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK uyarınca izin verilen
şekillerde işlenebilecektir.
6698 Sayılı KVKK uyarınca, Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş ile Kullanıcının paylaştığı kişisel
veriler tamamen veya kısmen, otomatik olarak yahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde dilerek, kaydedilerek, depolanarak,
değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme
konu olarak Eğitim Kurumu tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem “Kişisel Verilerin İşlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

• Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri: Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel
veriler;

1- Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş’nin Kullanıcıya verdiği hizmetlerin gereklerini işbu
sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun olarak yapabilmek, sunulan paket ve hizmetleri
geliştirebilmek için,

2-6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015
tarihli 29457 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı
Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Kullanıcının
bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için,

3-Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik
sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak için,

4-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda talep halinde ve mevzuat
gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için 6698 sayılı
KVKK ve ilgili düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.
• Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme:
Yukarıda belirtilen amaçlarla Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş ile Kullanıcının paylaştığı
kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş‘nin
faaliyetlerini yürütmek üzere ve / veya Veri işleyen sıfatı ile hizmet alınan iş birliği yapılan,
program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilerdir.
2.
• Kişisel Verilerin Toplanma Şekli: Kullanıcı kişisel verileri,
Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş‘ye ait matador.com.tr web sitesi aracılığıyla ad, soyad, TC
Kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, banka bilgileri, banka hesap
numarası, kredi kartı bilgileri gibi bilgileri Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş ile paylaşmanız
neticesinde;
➢ Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş tanıtım ve pazarlama departmanı çalışanlarınca
kartvizitler, dijital pazarlama, sosyal medya platformu ve çağrı merkezi gibi kanallar
aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan,
➢ Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif
vermek gibi amaçlarla kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif vermek ve sair yollarla kişisel
verilerini paylaşan kişilerden alınan fiziki veya sanal bir ortamda ve sözlü veya yazılı ya
da elektronik ortamdan,
➢ Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket,
oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal
medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık
veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter,
Google, Instagram, Snapchat vs.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil
ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.
• Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması: Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip
muhafaza edilmek üzere yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel
veriler KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve işbu sözleşme amaçlarına uygun olarak
yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin
korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da
aktarılabilecektir.
• Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması: Kullanıcıların kişisel verileri, Matador İletişim ve
Reklamcılık A.Ş nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12.maddesi uyarınca
gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve işbu sözleşmede belirtilen düzenlemeler
haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş, Kullanıcıların kişisel verilerinin barındırdığı sistemleri ve
veri tabanlarını, KVKK’nin 12.maddesi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla
şifreleme, işlem kaydı, erişim yöntemi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri
almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
3.
• Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması: KVKK 4.maddesi uyarınca Matador İletişim ve
Reklamcılık A.Ş, Kullanıcının kişisel verilerini doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü
altındadır. Bu kapsamda Eğitim Kurumunun yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini
yerine getirebilmesi için Kullanıcıların doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi
üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.

• Kişisel Veri Sahibinin Hakları: 6698 sayılı KVKK 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğü
girmiş olup ilgili madde gereğince Kişisel Veri Sahibinin hakları aşağıdaki gibidir:

1-Kişisel Veri Sahibi, Matador İletişim ve Reklamcılık A.Ş ‘ye (Veri Sorumlusu) başvurarak
kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6-KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini yahut yok
edilmesini isteme,
7-Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.